Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zespół Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce

Nienadówka 788, 36-052 Nienadówka

 

Zapytanie ofertowe

 

Data: 10.06.2019

ZS.260.2.2019

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

 

pod nazwą Naprawa kominów na budynkach Zespołu Szkół nr 2 w Nienadówce

 

I. Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce

REGON: 001131572

NIP:  517-00-22-291

Miejscowość: Nienadówka

Adres: 36-052 Nienadówka 788

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce 36 – 052 Nienadówka 788

 

 

I. Miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

.

 1. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

 • strona internetowa UG i M Sokołów Małopolski.

 • BIP oraz strona internetowa Zamawiającego – https://zs2nka.szkolna.net/

 • tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa kominów na budynkach Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce, obejmująca:

I naprawę powłok tynkarskich

II wykonanie czap na kominach

III okucie kominów blachą oraz montaż kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej.

 

III. Oferty częściowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji do 31 sierpnia 2019 roku.

 

V. Informacja o podwykonawcach

 

Zamawiający dopuszcza powierzenie prac podwykonawcom.

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 

Ofertę należy stworzyć w postaci uproszczonego kosztorysu po dokonaniu oględzin obiektu. Ofertę należy umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce

OFERTA

Naprawa kominów na budynkach Zespołu Szkół nr 2 w Nienadówce

 

Nie otwierać przed otwarciem ofert

 

 

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

 

 

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w godz. 8.00 – 13.00, do dnia 27 czerwca 2019r. DO GODZ. 10.00.

 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce dnia 28 czerwca 2019 roku godz. 12:00.

 4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 

  1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Dołączony jednostkowy formularz cenowy służyć będzie do celów informacyjnych dla Zamawiającego.

  2. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

  3. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w jednostkowym formularzu cenowym nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji i będą stanowiły podstawę wyceny w przypadku wystąpienia ewentualnych zamówień zamiennych.

 

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

  1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena 100%

 

X. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze.

 

.

 

 

XI. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia

 

  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji:

1) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony niniejszej umowy nie miały wpływu.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej.

 

XIII. Informacje dodatkowe

 

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Szkoły – mgr Andrzej Sztorc pod nr telefonu

17 7725341

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik

Utworzono dnia 11.06.2019, 11:32

Informacje

Liczba wyświetleń: 7
Utworzono dnia: 11.06.2019
Dokument wprowadził:
Andrzej Sztorc
Dokument opublikował:
Andrzej Sztorc
Dokument wytworzył:
Andrzej Sztorc
Podmiot udostępniający informację:
Zs Nr 2 w Nienadówce

Historia publikacji

 • 11.06.2019 11:32, Administrator
  Dodanie załącznika: Załącznik
 • 11.06.2019 11:31, Administrator
  Dodanie strony: Zapytanie ofertowe